^Back To Top

 • 1 Utrzymujemy się od kilku lat na pierwszym miejscu we Współzawodnictwie Sportowym Szkół (kategoria „Licealiada”) w województwie lubelskim.
  ;)
 • 2 DO WYNAJĘCIA SALA GIMNASTYCZNA.
  :)
 • 3 Posiadamy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, umożliwiających rozwijanie zainteresowań i wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży.
  :)
 • 4 Procesom edukacyjno-wychowawczym sprzyja dobra baza lokalowa placówki.
  ;)
 • 5 Kultywujemy tradycje szkoły i dbamy o jej wizerunek. Realizujemy różnorodne projekty wspierające proces edukacyjny i wychowawczy
  :)

Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

 

Ojczyzny mojej stopy okrwawione
Włosami otrzeć na piasku
Padam: lecz znam jej i twarz, i korony
                             Słońca słońc blasku

                
C. K. Norwid, Moja ojczyzna

 

W wyjątkowym dla Polski, jubileuszowym 2018 roku, podjęliśmy szereg działań, aby uczcić setną rocznicę odzyskania niepodległości. Kulminacja realizacji przedsięwzięć nastąpi jesienią 2018 r. Przedstawiamy planowane wydarzenia i zapraszamy do aktywnego świętowania tak ważnej rocznicy w historii Polski i w życiu każdego z nas.

Harmonogram uroczystych obchodów stulecia odzyskania
niepodległości przez Polskę

 1. Powołanie zespołu przygotowującego uroczystości.
 2. Udział szkoły w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod patronatem Marszałka Senatu „Orzeł Biały – Nasza  Duma”.
 3. Zakładka na stronie internetowej szkoły - 100-lecie odzyskania niepodległości.
 4. Reportaż zdjęciowy w formie albumu „Polskie drogi do niepodległości 1914- 1945”upamiętniający miejsca w mieście i okolicy związane z tym okresem.
 5. Konkurs filmowy z okazji Święta Niepodległości – zaangażowanie uczniów, uczestników warsztatów medialnych.
 6. „Po latach niewoli wstaje Polska” – film prezentowany we wszystkich klasach oraz pogadanka w ramach godzin wychowawczych.
 7. Wystawa pocztówek „Biała Podlaska w dwudziestoleciu międzywojennym”.
 8. Stworzenie w holu szkoły galerii „Zasłużeni dla niepodległości”.
 9. Cykliczne audycje w radiowęźle szkolnym poświęcone problematyce odzyskania niepodległości przez Polskę.
 10. Sesja naukowa dla klas humanistycznych z pracownikiem naukowym Lubelskiego Oddziału IPN.
 11. Spotkanie pierwszych klas humanistycznych z pracownikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej (dział regionalny) na temat dwudziestolecia międzywojennego w naszym regionie.
 12. Spotkanie z poezją patriotyczną w auli szkolnej.
 13. Szkolne rozgrywki z wykorzystaniem gier historycznych.
 14. Szkolne zawody sportowe o Puchar Niepodległości.
 15. Konkurs kulinarny „Jak smakuje niepodległość?”
 16. Okolicznościowy, poświęcony problematyce niepodległości numer gazetki szkolnej.
 17. Organizacja IV edycji Konkursu Historycznego dla uczniów szkół podstawowych 2018/2019 r. – temat edycji „Polskie drogi do niepodległości”.
 18. Wystawa książek, monografii naukowych poświęconych problematyce niepodległości - biblioteka szkolna.
 19. Uroczysty koncert pieśni i piosenek dwudziestolecia międzywojennego „Lata dwudzieste, lata trzydzieste”.
 20. Uwzględnienie w programach wycieczek szkolnych wyjazdów do IPN w Warszawie.

 

Prezentujemy również, uzupełniane na bieżąco, kalendarium zdarzeń, począwszy od stycznia do listopada 1918 roku, by przypomnieć, jak przebiegał proces kształtowania się niepodległej Rzeczypospolitej.

ROK 1918

1 stycznia 1918 Aleksander Kakowski, duchowny, członek Rady Regencyjnej* podczas uroczystości przyjmowania życzeń noworocznych przez Radę Regencyjną na Zamku Królewskim w Warszawie wygłosił przemówienie, w którym zaapelował:

"Gdybym był prorokiem, wołałbym głosem wielkim: Ocknij się narodzie polski, uderz w czynów stal. Niech gwiazda betlejemska w tym 1918 roku oświeca szlaki pochodu wyzwolenia Polski. (…) Niech każdy w swym zakresie, jak wszyscy w ojczyźnie, czyni, co może, a całość przy opiece Bożej sama się złoży. Oto życzenia, Mości Panowie, jakie Wam i całemu Narodowi składam na progu 1918 roku. Streszczam je w jednym okrzyku: Niech żyje Polska!”.

Rada Regencyjna. Od lewej Józef Ostrowski, abp Aleksander Kakowski, ks. Zdzisław Lubomirski

*Rada Regencyjna powstała w związku z ogłoszeniem przez cesarzy Niemiec i Austro-Węgier „aktu 5 listopada” 1916 roku, w którym zapowiadano utworzenie na ziemiach odebranych Rosji samodzielnego Królestwa Polskiego. Zadaniem Rady było sprawowanie władzy zwierzchniej, czyli niezależnej od jakiejkolwiek innej władzy zewnętrznej, nad terytoriami, które miały wejść w skład przyszłego państwa polskiego.

3 stycznia 1918 - Rada Regencyjna wydała dekret o organizacji władz naczelnych w Królestwie Polskim. Władza podzielona została pomiędzy Radę Regencyjną, Radę Stanu i Radę Ministrów.

Rada Stanu

 

5 stycznia 1918 - David Lloyd George - premier Wielkiej Brytanii - na zjeździe związków zawodowych stwierdza konieczność utworzenia niepodległej Polski, w której znalazłyby się "wszystkie żywioły rdzennie polskie, które chcą wejść w jej skład".

 

 

 

 

 

David Lloyd George

 

8 stycznia 1918 - Czternaście punktów Wilsona – program pokojowy, przedstawiony w orędziu do Kongresu Stanów Zjednoczonych przez prezydenta USA Thomasa Woodrowa Wilsona. Postulował w nim podjęcie działań, które należałoby przedsięwziąć, by zapewnić sprawiedliwy świat po I wojnie światowej. Realizacja ich miałaby też zapobiec kolejnej wojnie światowej. Dla Polski ważny był 13 punkt, mówiący o utworzeniu na terenach zamieszkanych w większości przez ludność polską niepodległego państwa polskiego z dostępem do morza.

„Stworzenie niepodległego państwa polskiego na terytoriach zamieszkanych przez ludność bezsprzecznie polską, z wolnym dostępem do morza, niepodległością polityczną, gospodarczą, integralność terytoriów tego państwa powinna być zagwarantowana przez konwencję międzynarodową”.

 

 

Thomas Woodrow Wilson

 

1 lutego 1918 - Rada Regencyjna opublikowała dekret, ustalający organizację władz głównych Królestwa Polskiego. W akcie tym określono zakres obowiązków najwyższych urzędników państwowych, powoływano do istnienia osiem ministerstw oraz ustalono procedury zwoływania posiedzeń Rady Ministrów. Dokument ten dał podstawy działalności pierwszego rządu polskiego, którego szefem był prawnik i historyk warszawski, Jan Kucharzewski.

Członkowie Rady Regencyjnej: książę Zdzisław Lubomirski, arcybiskup Aleksander Kakowski
i hrabia Józef Ostrowski

6 lutego 1818 - Decyzją Rady Regencyjnej w Warszawie powołano Radę Stanu Królestwa Polskiego. Miała ona pełnić rolę tymczasowego parlamentu do czasu zwołania Sejmu Ustawodawczego. Rada Stanu składała się ze 110 członków, których połowę wybierały rady miejskie i sejmiki powiatowe, pozostałą część tworzyli członkowie mianowani przez Radę Regencyjną oraz wskazywani z urzędu (biskupi katoliccy, przedstawiciele innych wspólnot religijnych, rektorzy wyższych uczelni i prezes Sądu Najwyższego). Stanowić miała "reprezentację wszystkich warstw ludności oraz kierunków myśli politycznej".

9 lutego 1918 - W Brześciu n. Bugiem został podpisany traktat pokojowy między Niemcami i Austro-Węgrami a Ukraińską Republiką Ludową. Traktat oznaczał uznanie państwa ukraińskiego przez państwa centralne. Wzburzył on opinię publiczną w całym Królestwie Polskim, ponieważ decyzją mocarstw, bez udziału Polaków, przyznawano Ukrainie ziemie uważane dotąd za etnicznie polskie (Chełmszczyznę z miastem Chełmem i część Podlasia). Dodatkowo, w tajnym protokole Austro-Węgry zobowiązały się stworzyć z ziemi lwowskiej i przemyskiej autonomiczny kraj koronny Cesarstwa.

Podpisanie traktatu brzeskiego

11 lutego 1918 - Gabinet Jana Kucharzewskiego podał się do dymisji na znak protestu przeciwko traktatowi brzeskiemu. Oficjalny protest złożył także Narodowy Komitet Niepodległościowy w Paryżu.

13 lutego 1918 - Podobny protest złożyła Rada Regencyjna, oświadczając, że czuje się zwolniona z przysięgi złożonej wobec mocarstw centralnych, a prawo do wykonywania władzy uzyska z woli narodu.

14 lutego 1918 - Polska Partia Socjalistyczna organizuje ogólnopolskie manifestacje i strajk narodowy na znak protestu przeciwko postanowieniom z Brześcia. Do protestów przyłączają się inne ugrupowania polityczne. Jak pisał Wincenty Witos : "Stanęło zupełnie wszelkie życie na całym obszarze Galicji. (...) Stanęły wszystkie koleje, stanęła też praca w urzędach, fabrykach, zakładach. (...) W każdym mieście, miasteczku, wsi - odbywały się masowe wiece i demonstracje".

15 lutego 1918 - II Brygada Legionów, dowodzona przez Józefa Hallera, a wchodząca w skład Polskiego Korpusu Posiłkowego, na wieść o pokoju brzeskim wypowiada posłuszeństwo dowództwu austro-węgierskiemu, rozbija pod Rarańczą blokujący ją pułk austriacki i przedziera się na Bukowinę. Pozostali żołnierze zostają przez Austriaków internowani.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gen. Józef Haller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legioniści II Brygady wkraczający do Kowla

 

6 marca 1918 - Żołnierze II Brygady Legionów w miejscowości Soroki (Besarabia), połączyli się z II Korpusem Polskim (utworzonym w 1917 r. w Rosji). Jednostka liczyła ok. 7 tyś. żołnierzy, z tego ok. 1500 żołnierzy II Brygady. Dowódcą został gen. Sylwester Stankiewicz.

8 marca 1918 - II Korpus wyruszył na wschód, żeby w ogarniętej wojną domową Ukrainie szukać oparcia w walce z bolszewikami.

 Żołnierze II Brygady Legionów, którym nie udało się przejść na stronę rosyjską, internowani na Węgrzech

11 marzec 1918 - Zdobyty przez I Korpus Polski gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego Bobrujsk znalazł się po niemieckiej stronie frontu. Niedługo potem na mocy traktatu brzeskiego bolszewicka Rosja przekazała te tereny Niemcom. Aby ocalić oddział przed rozwiązaniem, gen. Dowbor-Muśnicki rozpoczął rokowania z Niemcami. Ostatecznie udało się mu wynegocjować neutralność I Korpusu kosztem podporządkowania się niemieckim władzom wojskowym. Jednocześnie generał wysłał delegację do Rady Regencyjnej, poddając się jej politycznemu zwierzchnictwu. Dopełnieniem przejęcia tej zwierzchności nad Korpusem była złożona przez żołnierzy przysięga wierności.
„Podobno jesteśmy patriotami, nie można temu zaprzeczyć. Ale czy nie ma tu więcej uczucia niż świadomości ? ” - powiedział Generał Józef Dowbor-Muśnicki.

 

Generał Józef Dowbor- Muśnicki w otoczeniu oficerów I Korpusu Polskiego

Kopiec I Korpusu Polskiego na terenie Twierdzy w Bobrujsku

 26 marzec 1918 - Generał Józef Haller zostaje dowódcą II Korpusu Polskiego powstałego z połączenia II Brygady Legionów i II Korpusu Strzelców Polskich. Dowództwo korpusu uznało władzę Rady Regencyjnej.
"Za co walczymy? Czy za nasze życie ? Nie. Walczymy za tę ziemię, w której zostali pochowani nasi ojcowie” – powiedział Generał Józef Haller.

Józef Haller wizytujący wojska II Korpusu

28 marca 1918 - Gen. Haller na czele II Korpusu wkroczył do Humania.

Rewia wojsk polskich w Humaniu

Wybierz język

plenfrdeitptrues

Wyróżnienia

logo1.png

Współpraca

L.png

Przedsięwzięcia

come.png

UNESCO

logo_unesco.png

Facebook Likebox SliderLokalizacja

Copyright © 2014. "Kraszak"  Rights Reserved.