^Back To Top

 • 1 Utrzymujemy się od kilku lat na pierwszym miejscu we Współzawodnictwie Sportowym Szkół (kategoria „Licealiada”) w województwie lubelskim.
  ;)
 • 2 DO WYNAJĘCIA SALA GIMNASTYCZNA.
  :)
 • 3 Posiadamy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, umożliwiających rozwijanie zainteresowań i wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży.
  :)
 • 4 Procesom edukacyjno-wychowawczym sprzyja dobra baza lokalowa placówki.
  ;)
 • 5 Kultywujemy tradycje szkoły i dbamy o jej wizerunek. Realizujemy różnorodne projekty wspierające proces edukacyjny i wychowawczy
  :)

Dlaczego Kraszak

 • Szkoła z tradycjami
 • Bardzo duża zdawalność matury
 • Świetni, przyjaźnie nastawieni pedagodzy
 • Przyjazna atmosfera
 • Dobre zaplecze sportowe
 • Wyjazdy integracyjne i edukacyjne
 • Możliwość rozwijania zainteresowań i pasji w kołach zainteresowań oraz projektach edukacyjnych
 • Indywidualne podejście do ucznia

ATUTY SZKOŁY

 • nasze liceum od lat zajmuje pierwsze pozycje w rankingu Perspektyw w regionie, w roku 2021 znaleźliśmy się na 1 miejscu w regionie i 8 w województwie
 • posiadamy tytuł „złotej szkoły” 2021, znak jakości przyznawany przez Perspektywy
 • zajmujemy 56 miejsce w kraju w rankingu olimpijskim
 • posiadamy nowocześnie wyposażone w multimedia szkolne pracownie: językowe, matematyczne i informatyczne
 • posiadamy odnowioną pracownię chemiczną wyposażoną w nowoczesny sprzęt laboratoryjny
 • korzystamy z nowoczesnych obiektów sportowych : basenu, sali gimnastycznej, siłowni oraz boiska wielofunkcyjnego
 • w wojewódzkim współzawodnictwie sportowym od kilkunastu lat znajdujemy się w pierwszej 10 wśród 188 sklasyfikowanych szkół
 • największe sukcesy na arenie wojewódzkiej osiągamy w pływaniu, lekkiej atletyce i koszykówce
 • nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych np. przygotowujących do olimpiad i konkursów, przygotowujących do matury na poziomie rozszerzonym
 • nasi uczniowie uczęszczają na zajęcia koła robotycznego
 • biorą udział w zajęciach na prestiżowych polskich uczelniach: Politechnice Warszawskiej, Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku i Lublinie, UMCS, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, etc.
 • mają możliwość zdawania matury dwujęzycznej (dostępnej tylko dla absolwentów szkół z oddziałami dwujęzycznymi)
 • mają możliwość kontynuacji studiów w języku angielskim w Polsce i na świecie
 • zdobywają kompetencje do podjęcia pracy w instytucjach międzynarodowych, w których wymagana jest znajomość branżowego słownictwa w języku angielskim
 • nabywają umiejętności biegłego posługiwania się językami obcymi oraz posiadają szeroką wiedzę w zakresie rozszerzonym z przedmiotów ścisłych (duża ilość zajęć z przedmiotów maturalnych)
 • swobodnie porozumiewają się w językach obcych, w mowie i w piśmie.

Nauka w I Liceum umożliwia pogłębianie wiedzy i umiejętności, a także rozwijanie zainteresowań. O wysokim poziomie kształcenia i renomie szkoły świadczą zarówno coroczni finaliści i laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych, jak i wysokie miejsca w rankingach szkół ponadgimnazjalnych czy utrzymywanie się od kilku lat na pierwszym miejscu we Współzawodnictwie Sportowym Szkół (kategoria „Licealiada”) w województwie lubelskim. Poprzez udział w projektach unijnych, m.in. w ramach programu „Comenius”, uczniowie mają możliwość uczenia się nie tylko języków obcych, ale też wzbogacania swojej osobowości, nawiązania i rozwijania współpracy intelektualnej, artystycznej i kulturalnej w zintegrowanej Europie, nie zapominając o pielęgnowaniu tradycji patriotycznej i lokalnej. Doceniając rosnącą rolę technologii informatycznej we współczesnym świecie, zarówno z perspektywy potrzeb pojedynczego człowieka, jak i wymagań społecznych, poprzez pracownie komputerowe i stały dostęp do Internetu, szkoła daje uczniom możliwość nie tylko uczenia się i poszukiwania, ale też ustawicznego doskonalenia się.

Dysponujemy halą sportową, krytą pływalnią i kompleksem boisk o nawierzchni kortowej do gier zespołowych i trawiastej do ćwiczenia elementów piłki nożnej. Na terenie szkoły funkcjonuje biblioteka i klub, wyposażony w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. W ostatnich latach rozbudowa bazy lokalowej zaowocowała także powstaniem radiowęzła, prowadzonego przez uczniów oraz siłowni, z której korzystają zarówno uczniowie, jak i pracownicy szkoły. Przestrzeń szkoły sprzyja funkcjonowaniu wielu form aktywności uczniów, takich jak koło teatralne, zespół muzyczny, chór szkolny czy liczne, różnorodne koła zainteresowań o charakterze naukowym, artystycznym i sportowym.

Efektem naszego wychowania jest świadomy Polak, patriota, wrażliwy człowiek, obywatel zjednoczonej Europy, który jest przygotowany do podjęcia studiów, realizuje się w życiu rodzinnym, społecznym i gospodarczym. Uczymy i wychowujemy w oparciu o najważniejsze wartości: mądrość, uczciwość i szeroko rozumiane dobro jednostki oraz ogółu. Kreujemy postawy twórcze, aktywne i nacechowane wartościami humanistycznymi.

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego:

   • Potrafi korzystać z dóbr kultury, identyfikuje swoje cele.
   • Posiada umiejętności organizacyjne, jest przedsiębiorczy.
   • Jest prawy, rzetelny, odpowiedzialny za swoje czyny, umie krytycznie ocenić siebie i swoje otoczenie.
   • Cechuje się kulturą osobistą, jest tolerancyjny, wrażliwy na krzywdę ludzką, bezinteresowny, umie współdziałać w grupie.
   • Przestrzega podstawowych zasad moralnych, w kontaktach z ludźmi jest uczciwy, życzliwy, empatyczny i asertywny.
   • Charakteryzuje się wyobraźnią, zdolnością do ciągłego uczenia się i doskonalenia
   • Szanuje wychowawców i nauczycieli, godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, szanuje jej tradycje.
   • Potrafi właściwie zareagować w sytuacji przemocy, umie udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.
   • Jest przygotowany do rozwiązywania trudnych problemów i radzi sobie w sytuacjach stresowych.

 

 

DLATEGO WYBIERZ NASZĄ SZKOŁĘ

 

Wybierz język

plenfrdeitptrues

Lokalizacja

Współpraca

 • apolitechnika_warszawska200.png
 • godlo-SGH-zielone.png
 • kul.png
 • L.png
 • logo_psw_2010_300.png
 • wat-230x300.png

Wyróżnienia

 • logo1.png
 • logo3.png
 • part.png

Przedsięwzięcia

 • cmi.png
 • come.png
 • free.png

UNESCO

logo_unesco.png

Facebook Likebox Slider


Copyright © 2014. "Kraszak"  Rights Reserved.